Mateřská škola Masarykova a Mateřská škola Žopy oznamuje rodičům i dětem zahájení provozu dne

25.5.2020.

Důležité:

 • Před nástupem do MŠ musí být dítě přihlášeno do mateřské školy a tím i ke stravování do 20.5.2020.

  / Pokud jste dítě již přihlásili prostřednictvím mapování docházky do 7.5.2020, je přihlášeno od 25.5.2020.

  Ostatní tak prosím nahlaste své dítě telefonicky, kdykoliv i na záznamník do výše uvedeného data./

 • První den nástupu musí mít dítě podepsané čestné prohlášení od zákonného zástupce.

  / ke stažení k tisku najdete čestné prohlášení na našich webových stránkách v Informacích- Dokumenty ke stažení./

 

 

Provoz mateřské školy

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy .

 1. Provoz Mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v omezeném provozu od 6.00 do 16.30 hodin MŚ Masarykova

   a od 6.00 do 16.00 hodin MŠ Žopy.

 • A to od pondělí 25.května 2020.

 • Provoz bude řízen dle krizového plánu, který vychází z doplňujícího materiálu vydaného Krajskou hygienickou stanicí, a samozřejmě bude reflektovat aktuální vývoj situace.

 • Za děti, které do zařízení nenastoupí/ nemohou /nastoupit, nebude požadována platba školného.

 1. Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do Mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Před prvním vstupem do Mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je v dokumentech ke stažení, musí si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit.

  V nejnutnějším případě bude připraven formulář přímo v MŠ.

 •  Bez tohoto prohlášení nebude dětem vstup do MŠ umožněn.

 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří jsou doma, aby dítě do MŠ nepřihlašovali.

 1. Příchod do Mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry. Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách Mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí.

 • Doprovázející osoba bude dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou se dodržovat odstupy nejméně 2 metry.

 • Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry.

 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

 • Hned po vstupu do budovy MŠ si vydezinfikujte ruce a nasaďte roušku. Dbejte bezpečnosti při dezinfekci rukou, dětem lahev s dezinfekci do rukou nepatří!!! Za bezpečnost odpovídají rodiče.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem rodičů  důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.

 • V prostorách MŠ je vstup do ložnic a tříd rodičům zakázán.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci Mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.

 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

4.Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu MŠ.

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice Mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Důkladné čištění všech místností , dezinfekce toalet a umýváren bude prováděna v nejvyšší četnosti každý den.

 1. Stravování

 • Pokud dítě do MŠ nastoupí, přihlaste, prosím, stravu nejpozději do středy 20.5.2020.

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory.

 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školy.

6.Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 •  Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 7.Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

 • Osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory

  rozhodli o účasti dítěte v Mateřské škole s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.