Budoucí školáci, blíží se zápis do základní školy.Čtěte informace!

Milí rodiče a děti,

blíží se zápis do holešovských základních škol.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci související s onemocněním COVID-19 a k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se zápisu do prvních ročníků základních škol proběhne zápis v holešovských základních školách v období

od 20. do 24. dubna 2020,  a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Sledujte aktuální informace k zápisu na konkrétních školách i na webu Holešova.

Ve fotogalerii MŠ Masarykova si vyzkoušejte splnit úkoly pro předškoláky.

 

1. Základní škola Holešov

- informace rodičům o zápisu

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ K ZÁPISU

Vážení rodiče

vzhledem k nouzovému stavu v ČR je nutné udělat také změny v organizaci

zápisu do 1. ročníku základní školy.

K zápisu do 1. třídy přijímáme všechny zájemce bez ohledu na místo bydliště.

Zapsat své dítě můžete elektronicky nebo osobně. Preferujeme elektronickou formu.

 • Elektronický zápis je velmi jednoduchý. Vyplňte prosím elektronickou přihlášku na našich webových stránkách (http://www.1zsholesov.cz/?p=13432). Na základě přihlášky Vám budou zaslány další informace.
 • Termín elektronického zápisu je do 24. dubna 2020.

 • Zápis přímo ve škole bude také zjednodušen. Přítomnost dětí není možná. Rodiče vyplní formulář, který vhodí ve škole do schránky. Formulář bude k dispozici ve škole.

 • Termín pro zápis ve škole: 20. – 24. dubna 2020

pondělí a středa dopoledne: 8:00 – 11:00 hodin

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 14:00 – 17:00 hodin

V prvních třídách budou vyučovat paní učitelky Mgr. Petra Gořalíková a Mgr. Jana Dratvová

Vchod do školy je otevřen ve staré budově, prosíme o opatrnost při procházení pod lešením.

Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka

Mateřská škola Masarykova v Holešově a Mateřská škola Žopy od 16.3.2020 uzavřena.

Holešov – V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 vydalo ministerstvo zdravotnictví 10. 3. 2020 mimořádná opatření. Mimo to vedení města Holešova přistoupilo k dalším opatřením ve snaze co nejvíce eliminovat možné šíření nemoci.

Od pondělí 16. března 2020 dojde ke kompletním uzavření všech mateřských škol v Holešově, které zřizuje město Holešov.

K tomuto nepopulárnímu opatření vedení města a ředitelství mateřských škol přistupuje z důvodu co největší možné podpory zamezení šíření onemocnění COVID-19, a to i přes to, že na všech školkách byla již dříve zavedena zvýšená hygienická opatření, jako je např. častější ošetřování nejrůznějších povrchů dezinfekčními prostředky.

 

Zdroj: www.holesov.cz

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci

Epidemiologická situace ke dni 27. 2. 2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:
 Čínská lidová republika

 Jižní Korea

 Hong Kong

 Irán

 Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)

 Japonsko

 Singapur
Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019


V případě, že nemáte žádné příznaky:

 omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností

 pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí

Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění: o horečka vyšší než 38 °C o kašel o potíže při dýchaní o bolesti svalů, kloubů o zimnice, třesavka

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.):

 zůstaňte doma

 ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

Kontaktní telefonní čísla
Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky v pracovní době: 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 759

mobilní čísla mimo pracovní dobu:

MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923

MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497 e-mail: epidat@khszlin.cz

 

Výstřižek

Přehled důležitých odkazů:

http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

Výstřižek

 

 

 

Obě mateřské školy se zapojily do projektu Malá technická univerzita.

 

Děti si v tomto projektu už zahrály na malé stavitele, architekty a naposledy se staly inženýry.

V postavených domečcích se rozsvítila žárovka po zavedení elektřiny, bylo položeno potrubí na vodu a odpad.

Děti pracují ve skupince,  podle plánů domu a dozví se také co to znamená např. gravitace nebo půdorys.

Možná , že z nich budou v budoucnu opravdoví inženýři. Více ve fotogaleriích mateřských škol.

IMG_20191002_143533235 IMG_20191002_143554678 IMG_20191002_143607601 IMG_20191002_143612725

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

Podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ uvádíme následující.

Správce osobních údajů:

Mateřská škola, Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž, Masarykova 636, 769 01 Holešov,

IČ: 70993335, DS: x7q4sqb ( dále jen „Mateřská škola“ )

„Mateřská škola“ je příspěvkovou organizací Města Holešov, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí.

V rámci zajišťování svých činností „Mateřská škola“zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání,
 2. zajištění předškolního vzdělávání.

 

POJMY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Pro „Mateřskou školu“ jsou subjekty údajů děti (zákonní zástupci dětí) pedagogičtí pracovníci apod.

Osobní údaj (dále jen „OÚ“) – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj – zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatel „OÚ“ – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření „Mateřské školy“, která zpracovává osobní údaje.

Účel zpracování „OÚ“ – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat (viz přehled účelů zpracování).

Titul zpracování „OÚ“ – zákonnost (legálnost) zpracování „OÚ“. „Mateřská škola“ zpracovává pouze „OÚ“ subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje „OÚ“ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány. „Mateřská škola“ získává „OÚ“ od subjektu údajů zejména od zákonných zástupců dětí pro řádné poskytování výchovně vzdělávacích služeb.

Příjemce „OÚ“ – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. „Mateřská škola“ „OÚ“ subjektu údajů poskytuje dalším příjemcům pouze na základě zákonných povinností „Mateřské školy“, nebo na základě souhlasu.

Zpracování „OÚ“ – jakákoli operace s osobními údaji, jako je jejich sběr, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů organizace nepraktikuje.

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ „OÚ“

„Mateřská škola“ zpracovává zejména osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců v souladu s principy „obecného nařízení“. Jedná se o tyto principy (zásady):

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 • účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely,
 • minimalizace OÚ, (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)
 • přesnost a aktuálnost, (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální „OÚ“ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)
 • omezené uložení –„ OÚ“ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost – „OÚ“ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

ZPRACOVÁNÍ „OÚ“

„Mateřská škola“ zpracovává „OÚ“ subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

 • plnění právní povinnosti,
 • plnění smlouvy,
 • oprávněný zájem správce,

–          souhlas subjektů údajů,

Plnění právní povinnosti

Na „Mateřskou školu“ se při poskytování výchovně vzdělávacích služeb vztahuje řada závazných předpisů ČR, které organizaci ukládají právní povinnosti spojené s „OÚ“ subjektů údajů. Jedná se např. o Školský zákon a související předpisy, Občanský zákoník, Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení, apod.

Plnění smlouvy

„Mateřská škola“ okrajově zpracovává „OÚ“ subjektů údajů pro účely související s plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o poskytování stravy cizím strávníkům za úplatu.

Oprávněný zájem správce

Právní titul oprávněného zájmu „Mateřské školy“ se uplatňuje u takových zpracování „OÚ“, kde převažují legitimní zájmy či práva „Mateřské školy“ nad zájmy či právy subjektu údajů a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu s „Mateřskou školou“. Jedná se např. o ochranu života a zdraví dětí, pedagogických pracovníků, zaměstnanců „Mateřské školy, o ochranu majetku „Mateřské školy“, osob vstupujících do objektů „Mateřské školy, dále vymáhání pohledávek, apod.

Souhlas subjektu údajů

V případě, že příspěvková organizace zpracovává „OÚ“ subjektu údajů pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním „OÚ“ ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění závazku. Udělený souhlas lze kdykoliv jednoduše zčásti nebo celý odvolat. Jedná se např. o účast na soutěžích a olympiádách, pořizování obrazových záznamů, evidenci kontaktních údajů zákonných zástupců, vstupu do objektu „Mateřské školy“ pří konání různých společensko-kulturních akcí apod.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJU

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování,
 • informace o kategoriích „OÚ“,

informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou „OÚ“ předávány, informace o plánované době, po kterou jsou „OÚ“ uloženy,

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce,

–          informace o zdroji, ze kterého „OÚ“ pocházejí.

Všechny tyto informace jsou u jednotlivých účelů zpracování uvedeny v přehledu účelů zpracování.

Dále má subjekt údajů právo:

 • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u“Mateřské školy“ jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste „Mateřské škole“ poskytl/a,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

 

KONTAKTNÍ MÍSTO

Kontaktním místem pro uplatňování práv subjektů údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. František Dočekal, Ph.D., Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., ul. Havlíčkova 2788/135, 76701 Kroměříž, IČ: 18189091.

Za účelem komunikace s externím pověřencem je zřízena emailová adresa: poverenecgdpr@pink-km.cz, tel. Č. +420602727257, Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o., ul. Havlíčkova 2788/135, 76701 Kroměříž, IČ: 18189091, datová schránka: 9awtur4.