Školní řád MŠ

Důležité informace ze školního řádu,který je umístěn ve vstupu MŠ

 1. Zřizovatelem MŠ je Město Holešov.
 2. Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.30hodin, MŠ Žopy od 6.00 do 16.30 hodin.
 3. 3. Děti se přijímají do MŠ do 8.00hodin. Po předchozí dohodě lze přivést dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny( např. návštěva lékaře, logopeda apod.).Dítě však musí být přihlášeno na stravování. Nepřítomnost dítěte nahlaste den předem nebo téhož dne nejpozději do 6.30hodin.Telefon a záznamník: Holešov Masarykova- 573396685, Žopy- 573398711.
 4. Provoz MŠ bývá přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla v měsíci červenci a srpnu a během vánočních prázdnin. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy 2 měsíce předem.
 5. Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu, a to pouze na základě písemné dohody.
 6. Při nástupu dítěte mladšího 3 let do MŠ nabízíme adaptační režim, rodiče se mohou dohodnout s učitelkami na vhodném postupu ( např. délka pobytu dítěte během dne).
 7. Do MŠ patří pouze zdravé dítě. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě nachlazené,či mající jiné infekční onemocnění. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění. Nepodáváme dětem během dne žádné léky, kapky ani masti.
 8. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte. Změny telefonního spojení na rodiče, změnu pojišťovny dítěte, adresu bydliště.
 9. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není – li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.U předškolních dětí je nepřítomnost zapisována rodiči do omluvného listu. Povinné předškolní vzdělávání:denně od 8.00 do 12.00hodin.
 10. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2.května do 16.května, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.Zákonný zástupce předkládá: žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování. V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do MŠ děti z jiné MŠ, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná MŠ přerušila provoz.
 11. Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ( od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).

 

 

 1. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce ukončit docházku dítěte do mateřské školy, jestliže:

– se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

– zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

– ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum

– zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín

-rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 1. Stravování je zajištěno dovozem stravy z Ústřední školní jídelny v Holešově. Stravné se platí měsíc předem nejlépe prostřednictvím převodu z účtu (souhlas s inkasem), případně složenkou nebo hotově na pokladnu.

Děti 3 – 6 leté v daném školním roce : Děti 7 leté v daném školním roce :

Ranní svačina ………. 12,00 Kč            Ranní svačina ………..9,00 Kč

Oběd …………………… 20,-   Kč              Oběd ………………… 27,00Kč

Odpolední svačina … 7,00 Kč              Odpolední svačina…7,00Kč

Celkem …………………39,00 Kč            Celkem ………………….43,00Kč

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je 390,– Kč měsíčně, a to trvalým příkazem, složenkou nebo hotově na pokladnu. Předškolním dětem se vzdělávání poskytuje bezúplatně poslední rok před vstupem do ZŠ, týká se i dětí s odkladem školní docházky.Osvobozen od úplaty je fyzická osoba, která pečuje o dítě a pobírá dávky pěstounské péče nebo hmotné nouze.
 2. Rodiče jsou povinni děti osobně předat pedagogické pracovnici, případně informovat o jeho zdravotním stavu. Rodiče zodpovídají za děti až do předání učitelce. Rodiče neponechávají bez předchozí domluvy s učitelkou nikdy své dítě v šatně samotné. Po předání dítěte učitelkou zákonnému zástupci, tito plně zodpovídají za jeho bezpečnost.
 3. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí a případně postoupí nadřízeným orgánům.

 

 

 1. V MŠ máme 3 třídy, uspořádání dne je přizpůsobeno tak, abychom mohli výchovně vzdělávací práci flexibilně měnit, přizpůsobovat, reagovat na aktuální změny a na potřeby dětí.
6:00 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,
     8:00 – 8:308:30 – 9:00 Pohybové aktivityOsobní hygiena, dopolední svačina
     9:00 –  9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníkyzaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
9:30 -11:30   Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:00 -16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníkyzaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 1. Vzdělávací program mateřské školy s názvem: Hrajeme si celý rok vychází z osobnostně orientované prožitkové výchovy. Program má zakomponován obsah pěti vzdělávacích oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život,zrání i učení. Je založen na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte.Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe. Naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí,zvládne a dokáže. Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

 

 

 1. MŠ spolupracuje s rodiči a organizuje činnosti, které jsou vždy ve prospěch dítěte a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ.

– Rodiče mají právo být informováni o svém dítěti, jeho individuálních pokrocích, mají možnost individuálně se s učitelkami radit na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

– Jsou pravidelně informováni o dění v MŠ. Informace na nástěnce nebo na internetových stránkách MŠ: ms-masarykova.cz.

– Rodiče mají možnost přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.

 1. Rodiče mají právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy, a to po předchozí domluvě termínu.
 2. Upozornění: Mateřská škola neodpovídá za cenné věci( zlaté a jiné šperky, elektroniku apod.) a hračky, které si děti do MŠ nosí. Doporučujeme pouze plyšáka na spaní.

V Holešově dne: 27.8.2020

Jaroslava Turoňová

ředitelka MŠ