Zápis do Mateřské školy Masarykova a MŠ Žopy

Termín zápisu je stanoven na  6. a 7. května 2024 od 8:30 do 12:30.

  •  Dle školského zákona budou Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
    2024 – 2025 přijímány do 16. 5. 2024 

  • Žádost musí být podaná zákonným zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou dítě zastupovat.

K zápisu je nutno doložit tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a příloha k žádosti o přijetí potvrzená dětským pediatrem.

Tyto dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách MŠ  www. ms-masarykova.cz .

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

Po obdržení vyplněných a podepsaných tiskopisů  bude žádosti přiděleno registrační číslo.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte probíhá na základě zveřejněných kritérií.

Seznam registračních čísel žadatelů, přijatých i nepřijatých dětí, bude zveřejněn na webových stránkách školy a 

na vývěsní desce u hlavního vstupu do budovy mateřské školy.

Předpokládaný termín zveřejnění je 27. 5. 2024 a vydávání rozhodnutí bude 3. a 4. 6. 2024 od 8:00 do 12:00 v budově MŠ Masarykova Holešov.

Dokumenty ke stažení na www. ms-masarykova.cz v Informacích.

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:

Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile s velikou přilehlou školní zahradou a možností vycházek do zámeckého i Amerického parku. Součástí školy – odloučeným pracovištěm je MŠ v Žopích, budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.

Vzdělávací nabídka školy: MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvořeno téma s názvem  „Hrajeme si celý rok“.

V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel. Pro starší děti probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíčky, Individuální logopedická péče,  Předškolaček – příprava předškolních dětí na školu, návštěvy v knihovně a jiné zajímavé aktivity.

Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy s rodiči např. Dýňové tvoření, Jablíčkový týden, Vánoce u stromečku a jiné.

Zajímavostí jsou činnosti u interaktivní tabule. Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy. Díky tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program zaměřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, jazýček procvičovat“.

Přejeme si, aby naše škola i nadále udržovala a prohlubovala své vynikající renomé, spolupráci s odbornými pracovišti a komunikaci s rodiči dětí. I nadále chceme být vyhledávanou mateřskou školou s mimořádně příznivým rodinným klimatem.