Denní režim v MŠ

6:00 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

8:00 – 9:00

Pohybové aktivity, Osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 –  9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníkyzaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
9:30 -11:30   Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:00 -16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníkyzaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Uspořádání života a dne v mateřské škole vychází z respektování potřeb dítěte. Spontánní hra tvoří základ všech činností dětí v MŠ během dne.
Činnosti dětí řízené pedagogem (organizované učení) vychází ze zásad prožitkového učení. Jsou zařazovány v délce odpovídající věkovým, vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí. Převládají formy individuální, skupinové a kooperativní činnosti.
Frekvence zařazování pohybových aktivit dětí v denním režimu vychází ze zájmu dětí i z respektování jejich věkových, vývojových i individuálních potřeb. Tyto činnosti probíhají v průběhu celého dne, včetně pobytu venku.
Stolování a hygiena respektuje tříhodinový interval mezi jídly, základní požadavky správné životosprávy a tělesné hygieny.
Bezpečné sociální prostředí vytváříme na základě vzájemné důvěry a porozumění, úcty, empatie, pozitivní komunikace a spolupráce všech zúčastněných na životě mateřské školy.