Podpora logopedické prevence

Naše MŠ získala v roce 2015 dotaci z programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“. Logopedická prevence je v naší MŠ na velmi dobré úrovni, naše MŠ úzce spolupracuje se speciálními pedagogy – logopedy ze Speciálního pedagogického centra pro děti s vadami řeči Brno – pobočka Kroměříž, Albertova 4062.

Náš projekt „Kamaráde pojď si hrát, jazýček procvičovat“

Cílem tohoto projektu je vzbuzovat přirozený zájem dětí ve všech činnostech zaměřených na cílené logopedické aktivity s využitím moderní technologie. Zařazovány jsou aktivity a činnosti předcházející vzniku logopedických vad a čtenářských obtíží. Cílem je také zmenšení počtu nezralých dětí s odloženou školní docházkou na základě vady řeči. Díky tomuto projektu můžeme obohatit již zavedené aktivity v naší MŠ.

Logopedická prevence v naší MŠ probíhá formou logopedického doplňkového programu 1x týdně, každodenně jsou zařazovány kolektivní logopedické chvilky v průběhu celého dne. Díky rozvojovému programu „Podpora logopedické prevence“ můžeme naši činnost rozšířit, zefektivnit a modernizovat. Z dotace byla zakoupena interaktivní tabule, projektor, notebook, a také interaktivní programy Barevné kamínky, které využíváme ve všech pěti oblastech RVP. Logopedické asistentky také využívají vlastní programy pro interaktivní tabuli a pracují dle vlastního Manuálu logopedické prevence, a pokroky jednotlivých dětí jsou zaznamenávány do osobních portfolií. Využití interaktivní tabule dětem prospěje i v návaznosti při nástupu do 1. třídy 1. ZŠ Holešov, se kterou naše MŠ spolupracuje a kde interaktivní tabuli již běžně používají. Interaktivní tabule nyní používáme jak v MŠ Masarykova tak i na odloučeném pracovišti v MŠ Žopy.

Individuální logopedická péče je realizována v cílených logopedických aktivitách na základě konzultace a spolupráce logopedických asistentek se speciálním pedagogem – logopedem. V rámci nadstandardní doplňkové činnosti „Veselé pískání, zdravé dýchání“ se děti učí zvládat základy artikulace, nasazování tónů pomocí jazyka a základy práce s dechem.

Díky projektu „Podpora logopedické prevence“ můžeme také prohloubit spolupráci s rodiči. A to v rámci společných chvilek rodičů a dětí u interaktivní tabule, nabídkou materiálů pro domácí cvičení a samozřejmě prostřednictvím individuálních konzultací.