Školní řád MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č. j. MŠ 138/2017

Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet
a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 1. Postavení a funkce školy

Škola byla zřízena 1.1.2013 jako příspěvková organizace města Holešova.

Škola je právním subjektem.

Statutárním zástupcem školy je ředitelka MŠ, v síti škol je škola vedena pod názvem Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž.

Škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku. Vychází z Rámcově vzdělávacího plánu schváleného Ministerstvem školství.

Škola v návaznosti na výchovu dětí v rodině je doplňkem rodinné výchovy a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem, od 2,5 do 6 (příp. 7) let a vytváří základní předpoklady pro další vzdělávání dětí.

Stravování je dováženo z Ústřední školní jídelny v Holešově.

Organizace dne ve třídách jsou vyvěšeny ve vstupu školy a na web.stránkách školy.

 1. Práva zákonných zástupců dítěte
 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích,
  o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,

 • na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života,

 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci,

 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 1. Povinnosti zákonných zástupců dítěte

 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky na tel. číslo MŠ Masarykova: 573396685, MŠ Žopy: 573398711

  • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve (pro tyto účely
   se vydává dítěti omluvný list),

  • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

 • vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby mateřské školy; pokud
  si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě ve stanovené době, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a

 • zákonné zástupce a pověřené osoby kontaktuje telefonicky,

 • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

 • kontaktuje orgán péče o dítě ( OSPOD ) a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 • případně se obrátí na Policii ČR.

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

  • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

  • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),

  • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),

  • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

  • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

  • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

  • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 1. Práva dětí
 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,

 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden
  k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo
  na soukromí),

 • na emočně kladné prostředí,

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 1. Povinnosti dětí
 • dodržovat společně vytvořená pravidla soužití ve třídě,

 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

 • dodržovat pravidla společného soužití.

 1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • vztahy vycházejí ze vzájemné důvěry, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,

 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,

 • veškeré informace poskytnuté škole zákonným zástupcem pro potřeby vedení školní matriky jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

 • učitelky vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a vnitřních předpisů školy

 1. Stravování
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

 • Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování – nejpozději do 6.30 hodin daného dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 6.00 hodin. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.30 do 12.30 hodin do výdejny stravy školy. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit v plné výši. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky.

 • Stravné se platí měsíc předem prostřednictvím převodu z účtu(souhlas s inkasem),případně složenkou nebo hotově na pokladnu ÚŠJ Holešov

 • Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 • Pro děti je zajištěn celodenní pitný režim.

Při oslavě svátku a narozenin si děti mohou přinést bonbóny – ne tvrdé z důvodu

bezpečnosti, vhodnější je ovoce, oplatek, čokoláda k rozdělení.

 1. Úplata za předškolní vzdělávání

 • je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce
  je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

 • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

 • vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

 • podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

 1. Stížnosti, oznámení a podněty

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 1. Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je celodenní MŠ Masarykova od 6.00 hodin do 16.30 hodin, MŠ Žopy od 6.00 do 16.30 hodin. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v tuto dobu uzamčena.

 • Ráno při příchodu přebírá děti od rodičů učitelka, kterou rodiče informují o zdravotním stavu dítěte. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby. Děti nemohou chodit do tříd samy. Mateřská škola zodpovídá za dítě až po jeho předání učitelce!

Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Rodiče mohou děti přivádět do 8. hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. Vyzvedávání dětí je možné v poledne od 12.00 – 12.15 hodin nebo odpoledne od 14.00 – 16.30 hodin. Mimo tuto dobu je budova z bezpečnostních důvodů uzamčena. Po dohodě s učitelkou je však možné přivádět i vyzvedávat děti v době předem dohodnuté.

 • Děti se v mateřské škole přezouvají v šatnách (vyžadujeme přezuvky bez zavazování s plnou patou). Do skříňky nepatří nebezpečné předměty, sladkosti, pití, léky a věci rodičů.

 • Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uvedeno v pověření k převzetí pro dítě v mateřské škole . Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů – tiskopis „Pověření“ vyzvedněte u paní učitelky.

 • Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.

 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti rodiče dítěte podané ředitelce mateřské školy nejpozději do 30 dnů před přerušením provozu zajistí ředitelka školy ve spolupráci s jinou mateřskou školou poskytující náhradní péči pobyt dítěte v dané mateřské škole (umožní-li to kapacita MŠ).

 • Provoz může být omezen i v jiném období – např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.

 • Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa – předem, pokud není známa – neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky) do 6.30 hodin nejpozději. Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.

 • Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.Vzhledem k celodenním aktivitám je vhodnější sportovní oblečení. Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -14ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.

 • Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.

 1. Obsah předškolního vzdělání

 • Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.

 • Vyučovacím jazykem je jazyk český.

 • Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Do plánu školy jsou zařazeny úkoly souboru ped.-org.informací pro školy a školská zařízení na školní rok. Pro letošní rok je to zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti, logopedická péče a integrace dětí.

 • Mateřská škola si vypracovala dokument „ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“ ( ŠVP PV ), který vychází z Rámcově vzdělávacího programu vydaného Ministerstven školství. Tento dokument je veřejně přístupný a rodičům je k dispozici ve třídách MŠ a u ředitelky školy. Název ŠVP : HRAJEME SI CELÝ ROK. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet.

 • Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.

 • Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky,

jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není

na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě

odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy

(prevence negativních jevů) a enviromentální výchovy.

 • Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum). Starší děti mohou vyjíždět na delší pobyty venku do přírody.

 • Škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou), tělesnou (pohybovou), výuku cizího jazyka (angličtina hrou), hra na flétnu a logopedickou prevenci.

 1. Organizace dne v mateřské škole

6:00 hod. – 8:20 hod. RANNÍ HRY

Scházení dětí, ranní hry dle volby dětí.

Individuální práce s předškolními dětmi a dětmi s odkladem povinné

školní docházky. Didakticky zacílené činnosti individuální a

ve skupinkách.

8:20 hod. – 8:45 hod. RANNÍ KRUH

Orientace v čase (název dne, měsíce, roční období, počasí…),

orientace v číselné řadě, opakování básničky, písničky,

vyprávění zážitků,…

DENNÍ CVIČENÍ VE TŘÍDĚ

Pohybové chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry,

relaxační chvilky.

8:45 hod. – 9:10 hod. HYGIENA, SVAČINA

9:10 hod. – 9:30 hod. NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Individuálně – podle věku a schopnosti dětí.

Činnosti rozumové, matematické, jazykové, tělesné,

výtvarné, hudební, pracovní. Logopedická prevence.

9:30 hod. – 11:30 hod. HYGIENA, PŘEVLÉKÁNÍ, POBYT VENKU

Seznámení s cílem vycházky, vycházky v okolí MŠ,

hry na školní zahradě, pohybové aktivity…

11:30 hod. – 12:00 hod. PŘÍPRAVA NA OBĚD, OBĚD

12:00 hod. – 14:00 hod. PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK, ODPOČINEK

Poslech pohádek, relaxační hudby, od 13 hod. program pro

nespavé děti.

14:00 hod. – 14:20 hod. HYGIENA, SVAČINA

14:20 hod. – 16:30 hod. ODPOLEDNÍ ČINNOSTI

Odpolední činnosti dle zájmu dětí, aktivity, dokončování

výrobků, společenské hry, pobyt na školní zahradě (dle počasí).

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve vestibulu MŠ, osobně pedagogy a na webových stránkách školy:

www.ms-masarykova.cz

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

  • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

  • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy

  • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)

  • Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu.
   V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.
   Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
   Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
   Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.).

  • Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

  • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření(rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.
   Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
   Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
   Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

  • Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamko na odpočinek, papuče, tepl. soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek).

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole :

 • odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)
 • rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)
  • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

  • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy
   a jiné na pobyt venku,

  • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy.

  • mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program k ochraně dětí
   před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, který je součástí školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; v rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

  • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou,

  • v případě úrazu dítěte je zákonný zástupce neprodleně informován,

  • v budově mateřské školy a areálu školy platí zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č.65/2017 Sb., dále požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

 1. Přijímací řízení do mateřské školy
 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období
  od 2. května do 16. května,

 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím tisku a vývěsky na budově školy a webových stránkách školy.

 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti
  od 2 let,

 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,

 • dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy,

 • do mateřské školy lze zařadit i děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek,

 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
  že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné,

 • děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně, zvláště pak v období adaptace na nové prostředí,

 • v případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak měsíc, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy

 • Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv

 • Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

 1. Povinné předškolní vzdělávání

 • zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, kterou je Mateřská škola Holešov, Masarykova636, okres Kroměříž, příspěvková organizace, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy – od 8.00 do 12.00 hodin.

(§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku.

 • Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 1. Individuální vzdělávání dítěte
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte

(§ 34a odst. 4).

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2).

 • Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).

 • Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

– způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

– termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit

v období od 3. do 4.měsíce od začátku školního roku)

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

 • Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 1. Ukončování předškolního vzdělání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy
po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které
je předškolní vzdělávání povinné.

 1. Přehled změn ve školských právních předpisech v mateřské škole
 • Zavádí se povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky a pro děti s odkladem školní docházky, povinné vzdělávání je bezúplatné (viz § 123 odst.2 školského zákona).
 • Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění (viz § 34 školského zákona) se vztahují na všechny děti s pobytem na území ČR delším 90dnů.
 • Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Denní docházka (kromě hlavních a vedlejších prázdnin) – nutno omlouvat nepřítomnost dítěte podle pravidel stanovených ve školním řádu( Oznámení o nepřítomnosti dítěte z povinného předškolního vzdělávání – tento formulář je k dispozici ve třídě dítěte.
 • Individuální předškolní vzdělávání – Podle vyhlášky 14/2005 bude MŠ ověřovat úroveň osvojování očekávaných výstupů. Nedostaví-li se zákonný zástupce s dítětem v dohodnutou dobu na přezkoušení bez omluvy, ukončí ředitelka IPPV s okamžitou platností.
 1. Podpůrná opatření

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

Mateřská škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce, vytváří potřebné podmínky a zajišťuje osobnostní rozvoj každého dítěte.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Vzdělávání dětí nadaných

 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 • Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě, že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 1. Závěrečné ustanovení

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst.

3 školského zákona)

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání na pedagogické radě a schválením ředitelkou MŠ.

S vybranými částmi školního řádu jsou seznámeny děti na začátku školního roku, forma seznámení je přiměřena věku a rozumovým schopnostem dítěte.

Výběr ze školního řádu je zveřejněn na webových stránkách školy, celý školní řád je v každé třídě mateřské školy a je k nahlédnutí u ředitelky.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30.8.2023 a nabývá účinnosti
dne
1.9.2023. Všichni zaměstnanci byli informováni o vydání a obsahu školního řádu.

Zákonní zástupci byli na třídní schůzce dne informování o vydání a obsahu školního řádu (stvrzeno podpisem zákonných zástupců)

V Holešově 30. 8. 2023
Jaroslava Turoňová
ředitelka školy